هشدار نمایندگان پارلمان اروپا: 'فاجعه انسانی' در اردوگاه اشرف

عده‌ای از نمایندگان پارلمان اروپا با امضای نامه ای نسبت به بروز "فاجعه انسانی" در اردوگاه اشرف در عراق هشدار دادند.

نمایندگان در نامه خود همچنین خواستار محافظت سازمان ملل متحد از سه هزار و چهارصد عضو سازمان مجاهدین خلق ایران شده اند که در این اردوگاه ساکن هستند.

۱۸۰ نماینده پارلمان اروپا که این نامه را امضا کرده اند از دولت عراق نیز خواسته‌اند برنامه برچیدن این اردوگاه را دو ماه عقب بیاندازد.