مدیر عامل فراری خواستار استعفای برلوسکونی شد

یکی از سرشناسترین تجار ایتالیا از سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور خواسته است که فورا از پست خود کناره گیری کند تا شرایط برای حل بحران مالی ایتالیا فراهم شود.

لوکا کوردرو مونتزمولو، مدیر عامل شرکت اتوموبیل سازی فراری گفت ایتالیا به نقطه بدون بازگشت رسیده است و باید "دولت نجات ملی" تشکیل شود.

آقای برلوسکونی در گذشته از حمایت قوی تجار و سرمایه داران ایتالیا برخوردار بود، اما اخیرا شمار صاحبان صنایع این کشور که خواستار استعفای او هستند، رو به افزایش گذاشته است.