یونان طرح نجات اتحادیه اروپا را به همه پرسی می گذارد

جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان می گوید که این کشور بسته کمک اتحادیه اروپا با هدف حل بحران بدهی این کشور را به همه پرسی می گذارد.

آقای پاپاندرئو گفت همچنین پارلمان آن را به رای عدم اعتماد خواهد گذاشت.

یونان شاهد اعتراضات گسترده علیه تدابیر ریاضتی که دولت معرفی کرده بوده است. یکی از اهداف این تدابیر تضمین دریافت کمک از اتحادیه اروپاست.

آقای پاپاندرو در نشست حزب حاکم سوسیالیست گفت که دولت به قضاوت رای دهندگان اعتماد می کند.