کاهش ارزش شاخص های بازارهای سهام در اروپا و آمریکا

نگرانی از سرنوشت طرح نجات مالی یونان که به وسیله کشورهای عضو منطقه یورو ارائه شده است، باعث کاهش شاخص های عمده بازارهای سهام در آمریکا و اروپا شد.

تصمیم جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان برای همه پرسی درباره این طرح که هفته پیش به تصویب اعضای منطقه یورو رسید، افزایش نگرانی از ثبات یورو و احتمال گسترش بحران مالی در اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

این نگرانی باعث شد شاخص های اس اند پی ۵۰۰ و نزدک در نیویورک هر کدام ۳ درصد کاهش داشته باشند.

در اروپا نیز شاخص های کک ۴۰ بورس پاریس و دکس فرانکفورت هر کدام ۵.۲ درصد سقوط کردند.