دفتر نشریه فرانسوی به دلیل انتشار کاریکاتور پیغمبر اسلام به آتش کشیده شد

دفاتر نشریه فکاهی شارلی هبدو، چاپ فرانسه، که در شماره روز چهارشنبه با کاریکاتوری از پیغمبر اسلام بر روی جلد نشریه چاپ شده در یک آتش سوزی به شدت آسیب دیده اما این حادثه تلفاتی نداشته است.

این نشریه شماره ویژه ای را به طنز در مورد قوانین شریعت و موفقیت های اخیر اسلامگرایان در لیبی و تونس اختصاص داده و کاریکاتوری از پیغمبر اسلام چاپ کرده اما تاکید داشته است که محتوای این شماره موهن و تحریک آمیز نیست.

وبسایت این نشریه هم هدف حمله هکرهایی قرار گرفته که با درج پیام هایی به زبان های ترکی و انگلیسی، از تصمیم به انتشار این ویژه نامه انتقاد کرده اند.

شارلی هبدو در سال ۲۰۰۷ هم کاریکاتورهای پیغمبر اسلام را که در دانمارک تهیه شده بود منتشر کرد و با انتقاد شدید مسلمانان روبرو شد.