تصویب تدابیر تازه در ایتالیا برای مقابله با بحران مالی

دولت ایتالیا تدابیر اقتصادی جدیدی را برای سامان بخشیدن به بحران مالی این تصویب کرده است.

این تدابیر پس از نشست اضطراری هیات وزیران ایتالیا که برای بررسی راه های سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی برگزار شده بود، تصویب شدند.

جزئیات تصمیمات جدید دولت ایتالیا هنوز منتشر نشده است.

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا در هفته های گذشته برای مقابله با بحران مالی در این کشور تحت فشار بوده است.

خبرنگاران می گویند بازارهای مالی در اروپا درباره توانایی آقای برلوسکونی در سامان دادن به وضع اقتصادی ایتالیا دچار تردید هستند.