نظرسنجی بی بی سی: بدبینی به وضع اقتصاد در کشورهای ثروتمند

نظرسنجی تازه بی بی سی در ۲۵ کشور جهان نشان می دهد که مردم در کشورهای ثروتمند نسبت به چشم انداز اقتصادی خود خوشبین نیستند.

در این حال، شهروندان کشورهای در حال توسعه خوشبینی بیشتری به آینده دارند.

بر این اساس، میزان خوشبینی به بهبود وضع اقتصادی در کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و فرانسه تک رقمی است.

در حالی که در کشورهای در حال توسعه، رقم افرادی که نسبت به آینده خوشبین هستند بیشتر از افراد بدبین است.

به طور مثال، ۷۰ درصد افراد مورد پرسش در نیجریه نسبت به بهبود وضع اقتصادی امیدوار هستند.

این نظرسنجی از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۱۱ انجام گرفته است.