شرکتهای چینی به نادیده گرفتن شرایط کارگران آفریقایی متهم شدند

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، شرکت های چینی را متهم کرده است که در معادن مس تحت اختیار آنها در کشور آفریقایی زامبیا به ایمنی و حقوق کارگران توجهی نمی کنند.

در این گزارش آمده است که کارفرمایان در این معادن کارگران را مجبور می کنند تا در تونل هایی که پر از گازهای زیانبار است کار کنند و به جای اینکه وسایل مناسب را در اختیار آنان بگذارند، از کارگران می خواهند این وسایل را شخصا خریداری کنند.

دیده بان حقوق بشر از رئیس جمهوری زامبیا خواسته است تا به وعده های انتخاباتی خود در زمینه اقدام برای جلوگیری از اجحاف شرکت های چینی در این کشور عمل کند.