'زندانیان سفر به مریخ' به زندگی عادی بازگشتند

شش مرد که به منظور آزمایش شرایط سفر انسان به کره مریخ و آثار جسمی و روحی آن بر انسان، مدت هفده ماه را در انزوای کامل به سر برده اند به زندگی عادز باز می گردند.

این افراد بیش از پانصد روز را در محفظه ای در یک انبار در حومه شهر مسکو گذرانده اند که شرایط آن به سفینه های اعزامی به کره مریخ شباهت دارد.

از جمله ارتباط آنان با خارج با یک تاخیر بیست دقیقه ای بین ارسال پیام و دریافت جواب صورت می گرفته است تا عینا به وضعیت فضانوردانی که به کره مریخ سفر می کنند شباهت داشته باشد.