'یک سوم مساحت ایران وقف است'

یکی از مدیران سازمان اوقاف ایران می‌گوید که براساس اسناد موقوفات "یک سوم مساحت ایران وقف" است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی، مدیر روابط عمومی این سازمان گفت که در حال حاضر ۱۲۷ هزار موقوفه در ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت که در ایران ۸ هزار و ۵۱ "بقعه متبرکه" وجود دارد که سازمان اوقاف مدیریت آنها را برعهده دارد.

به گفته آقای ربیعی، هم اکنون در ایران ۶۰ هزار مسجد دایر است که تا پایان برنامه توسعه به این تعداد ۲۰ هزار مسجد دیگر نیز اضافه خواهد شد.