ده ها هزار نفر در ایتالیا خواهان استعفای برلوسکونی شدند

ده ها هزار نفر از طرفداران حزب مخالف ایتالیا با تظاهرات در مرکز رم، خواهان استعفای سیلیو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور شده اند.

پیرلیگی برسانی، رهبر حزب دمکراتیک، به معترضان گفت آماده ائتلاف با سایر گروه های مخالف و رهبری یک دولت جدید است.

آقای برلوسکونی بدلیل بدهی های زیاد دولت زیر فشار فزاینده عمومی است.

با تشدید بحران مالی ایتالیا، تجار بزرگ این کشور که همواره از متحدان او بوده اند نیز به تدریج به مخالفان می پیوندند.