زندانی سابق آمریکا در اوین خواهان منع حبس انفرادی در جهان شد

سارا شورد، یکی از سه شهروند آمریکایی که اخیرا به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، طی مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز خواستار ممنوعیت حبس انفرادی در جهان شده است.

او در این مقاله به شرح جزئیات فشارهای روانی که در سلول انفرادی بر او رفته پرداخته و نوشته است پس از آزادی متوجه شده که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد اشاره ای به این نوع حبس نمی کند.

خانم شورد نوشته از ۹۸۴۰ ساعتی که در زندان اوین بوده، ۹۴۹۵ ساعت از آن در حبس انفرادی بوده و عدم تماس با انسان دیگر موجب شده بود که او دچار خیالات شود و صدای پای اشباح را بشنود.

او افزوده نمی توان تصور کرد که در هنگام زندان چقدر انسان نیاز به تماس با دیگران دارد و از فرط تنهایی گاه آنقدر به دیوار زندان می کوبیده که از دستانش خون می آمده و بیهوش می شده است.

سارا شورد تاکید کرده زندانیان زیادی در سراسر جهان در حبس انفرادی هستند و تعداد آنها تنها در آمریکا به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر می رسد.

او از سازمان ملل متحد خواسته است حبس انفرادی را رفتاری "غیرانسانی" بداند و در کنوانسیون منع شکنجه قرار دهد و آمریکا نیز رهبری محو این نوع بازداشت را در جهان بر عهده گیرد.