اعتصاب کارکنان بخش عمومی اسرائیل علیه قرارداد موقت

از ساعاتی پیش، هراران تن از کارکنان و کارمندان بخش دولتی و عمومی اسرائیل دست به اعتصاب زده اند و مراکز خدمات عمومی مانند بیمارستانها، ادارات دولتی و بخشی از شبکه حمل و نقل از جمله فرودگاه اصلی این کشور را به تعطیلی کشانده اند.

پیشتر، دادگاه روابط کارگری اسرائیل با درخواست دولت برای دستور منع این اعتصاب به خاطر پی آمدهای خطرناک آن مخالفت کرد اما از اتحادیه کارکنان بخش دولتی - هیستادروت - هم خواست که این اعتصاب را به چهار ساعت محدود کند.

اعتصاب بخش عمومی و دولتی در پی شکست مذاکرات وزارت دارایی اسرائیل با اتحادیه هیستادروت آغاز می شود که خواسته است قرارداد استخدام موقت دهها هزار تن نظافتچی، نگهبان و سایر کارگران خدماتی بخش دولتی و عمومی به قرارداد دایم با مزایای آن تبذیل شود.