اعتصاب چهار ساعته در اسرائیل

سرویس‌های خدمات عمومی در اسرائیل دست به اعتصاب عمومی محدود زده اند.

برخی سازمانهای دولتی، بیمارستان‌ها و سرویس حمل و نقل عمومی در این اعتصاب شرکت کرده و کار نمی‌کنند.

این اعتصاب محدود چهار ساعته به درخواست یک اتحادیه کارگری اسرائیل انجام شده است.

این اتحادیه خواستار استخدام رسمی دهها هزار نفر از نظافتکاران، نگهبانان و کارمندان سرویس‌های عمومی هستند تا شرایط کاری آنها بهبود یابد.