سقوط قذافی و صید بی رویه ماهی در آبهای لیبی

شواهد از صید بی رویه و غیرقانونی ماهی های تن در آبهای لیبی طی چند ماه گذشته و در خلال ناآرامی های این کشور حکایت دارد.

گزارش های دریافت شده از جعبه های سیاه قایق های ماهیگیری و همچنین ردگیری برخی صیادان اروپایی نشان می دهد که در طول مدت درگیری های داخلی لیبی که به سقوط و مرگ معمر قذافی انجامید، از آبهای لیبی "صید بی رویه و غیرقانونی" صورت گرفته که می تواند نسل یک نوع از ماهی تن به نام بلوفین را تهدید کند.

این در حالی است که میان نهاد های اروپایی و اداره شیلات لیبی طی ماههای گذشته مکاتباتی درباره تعلیق تمامی فعالیت های ماهیگیری در آبهای این کشور صورت گرفته بود.