کشف روسپی و طاووس در زندانی در مکزیک

بازرسی سرزده از زندان آکاپولکو در مکزیک به کشف ۱۹ روسپی، یکصد تلویزیون پیشرفته پلاسما، دو کیسه ماری جوانا و یکصد خروس جنگی منجر شد.

مامورین پلیس در هنگام انتقال برخی زندانیان خطرناک به یک زندان دیگر متوجه این موضوع شدند.

آنها همچنین در بخش مردان شش زندانی زن و دو طاووس پیدا کردند.

زندان های مکزیک بیش از ظرفیت خود زندانی دارند و فساد و شورش اغلب در آنها وجود داشته است.