سیارک بزرگ از نزدیکی کره زمین عبور می کند

روز سه شنبه، ۱۷ آبان (۸ نوامبر)، سیارکی به اندازه یک کشتی بزرگ از نزدیکی کره زمین عبور می کند و اخترشناسان با استفاده از رادار، مسیر آن را دنبال خواهند کرد.

فاصله این سیارک از کره زمین حدود سیصد هزار کیلومتر خواهد بود که در مقیاس نجومی، فاصله ای ناچیز محسوب می شود اما به گفته اخترشناسان، عبور آن خطری را متوجه زمین نمی کند.

این نخستین بار طی دویست سال گذشته است که سیارکی چنین بزرگ از فاصله ای چنین نزدیک به زمین می گذرد و اگرچه مشاهده آن با جشم غیرمسلح امکان نخواهد داشت، اما با استفاده از تلسکوب های آماتوری قابل دیدن خواهد بود.