شمار کاربران اینترنت در هند از مرز ۱۰۰ میلیون نفر گذشت

نتایج یک تحقیق تازه در هند حاکی از آن است که شمار کاربران اینترنت در این کشور برای نخستین بار به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر رسیده است.

این مطالعه نشان می دهد که شمار کاربران اینترنت در هند طی سال گذشته در حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین این گزارش حاکی از آن است که هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، ظرف دو سال آینده از نظر شمار کاربران اینترنت از آمریکا که هم اکنون رتبه اول جهان را دارد، پیشی خواهد گرفت.

بر این اساس، استفاده از اینترنت در روستاهای فقیر این کشور رو به افزایش است. حدود نیمی از جمعیت هند در مناطق روستایی زندگی می کنند.

تحلیلگران می گویند افزایش استفاده از اینترنت به معنای ایجاد بازارها و مصرف کنندگان جدید در این کشور خواهد بود.