دولت آمریکا: نشانه ای از وجود فرازمینی ها در دست نیست

دولت آمریکا رسما اطلاع از وجود حیات فرازمینی و یا ارتباط چنین موجوداتی با انسان ها را انکار کرده است.

دولت آمریکا این موضوع را پس از آن اعلام کرد که سایت اینترنتی "ما، مردم"، در بیش از ۱۷ هزار مورد درخواست هایی را از سوی کاربران برای طرح سئوال از دولت آمریکا، در مورد ارتباط با موجودات فرازمینی و یا اطلاع از وجود حیات در خارج از کره زمین دریافت کرد.

این سایت اینترنتی می گوید هر درخواستی را که بیش از ۵ هزار نفر آن را امضاء کنند، برای شخص و یا سازمان مربوط مطرح خواهد کرد.

در بخش دیگری از اعلامیه دولت آمریکا در پاسخ به این درخواست ها آمده است: "هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست که نشان دهد شواهدی دال بر وجود موجودات فرازمینی از دسترس عموم مخفی نگاه داشته شده است".