کاوشگر روسی عازم قمر مریخ از راه بازماند

کاوشگر روسی فوبوس-گرونت که برای گردآوری نمونه های سنگ و خاک از یکی از قمرهای کره مریخ روز سه شنبه به فضا پرتاب شده بود، به دلیل روشن نشدن یکی از موتورهای فرمان، نتوانسته است به راه خود به سوی این سیاره ادامه دهد.

طی پانزده سال گذشته، روسیه شانزده سفینه بدون سرنشین را راهی مریخ کرده است اما ماموریت هیچیک از این سفینه ها با موفقیت خاتمه نیافته است.

مهندسان روسی برای به راه انداختن دوباره موتور معیوب کاوشگر فوبوس-گرونت سه روز فرصت دارند و پس از آن، باطری این سفینه خالی خواهد شد و آن را در فضای سرگردان خواهد کرد.