'جهان برای جلوگیری از شرایط اقلیمی حاد پنج سال وقت دارد'

آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است در صورتی که کشورهای جهان ظرف پنج سال آینده اقدامات لازم را انجام ندهند، جهان بیش از گذشته شاهد شرایط اقلیمی حاد خواهد بود.

این آژانس در گزارش سالیانه خود اعلام کرده است که افزایش استفاده از سوخت های فسیلی، تاثیرات برگشت ناپذیر و فاجعه آمیزی در تغییر اقیلم زمین خواهد گذاشت.

فاتح بیرول، از اقتصاددانان ارشد آژانس بین المللی انرژی می گوید جهان برای حرکت به سوی استفاده از منابع پاک انرژی دچار فقر تکنولوژیک نیست، بلکه آنچه وجود ندارد اراده سیاسی است.