نیجر پسر قذافی را بعنوان پناهنده پذیرفته است

رئیس جمهور نیجر می گوید یکی از پسران سرهنگ معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی را در اواسط تابستان امسال به عنوان پناهنده در کشورش پذیرفته است.

محمودو عیسوفو می گوید اعطای پناهندگی به سعدی قذافی بدلایل بشر دوستانه بوده است.

سعدی قذافی در ارتباط با دوره ای که ریاست بنیاد فوتبال لیبی را بر عهده داشته متهم و تحت تعقیب است.

رئیس جمهور نیجر حضور سیف الاسلام، پسر دیگر رهبر سابق لیبی، در کشورش را رد کرده است.

محل اختفای سیف الاسلام نامعلوم است اما گفته می شود در منطقه ای دوردست در بیابانهای مرز لیبی و نیجر است.