دو زن افغان 'به دست نفرات طالبان سنگسار شدند'

گزارش های رسیده از افغانستان حاکی از آن است که افراد مسلح، که مقامات محلی آنان را شورشیان وابسته به طالبان دانسته اند، یک زن بیوه و دخترش را در غزنی از خانه شان بیرون کشیدند و به اتهام زنا، سنگسار کردند بی آنکه همسایگان برای جلوگیری از این قتل، اقدامی کرده باشند.

مقامات محلی گفته اند که دو نفر را در ارتباط با کشتن این مادر و دختر بازداشت کرده اند و برخی منابع نیز گفته اند که این دو زن اوایل صبح به ضرب گلوله افراد طالبان به قتل رسیدند و سنگسار در کار نبوده است.

خبرنگار بی بی سی می گوید طالبان نفوذ گسترده ای در شهر غزنی دارند و از چند ایستگاه رادیویی به پخش برنامه های خود می پردازند در حالی که دولت افغانستان می کوشد بر این شهر مسلط شود.