اعتراض به سرگردانی زندانیان پاکستانی در هند

دیوان عالی هند از دولت این کشور خواست تا درباره بیش از ۲۵۰ پاکستانی که مدتهاست بدون تفهیم اتهام در زندانهای هند نگهداری می شوند، توضیح دهد.

حداقل یک مورد به سال ۱۹۶۵ برمی گردد که یکی از قضات دادگاه دیوان عالی هند آن را تکان دهنده نامید.

کشف زندانیان فراموش شده پس از درخواست یکی از اعضای دولت هند که خواستار آزادی آنان شده بود، صورت گرفت.

گمان می رود که چهار نفر از این زندانیان، در سال ۱۹۶۵ در حال عبور از مرز پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل هند، بازداشت شدند. دیگر زندانیان در اطراف هند دستگیر شده اند.