برلوسکونی برای تقدیم استعفا به کاخ ریاست جمهوری رفت

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا برای تقدیم استعفای خود به رئیس جمهوری ایتالیا به کاخ ریاست جمهوری در رم رفته است.

او قول داده بود که پس از تصویب طرح ریاضت اقتصادی در پارلمان ایتالیا از سمت خود کناره گیری کند.

این طرح ساعاتی پیش در پارلمان تصویب شد.