برلوسکونی از نخست وزیری ایتالیا کناره‌گیری کرد

دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد که سیلویو برلوسکونی از نخست‌وزیری این کشور کناره‌گیری کرده است.

آقای برلوسکونی پس از آنکه پارلمان ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرد، بر اساس وعده ای که داده بود برای تقدیم استعفای خود به کاخ ریاست جمهوری در رم رفت.

مخالفان آقای برلوسکونی در مسیر حرکت اتومبیل حامل او تجمع کرده بودند و او را هو کردند.