'مشکلات مالی طرح پزشک خانواده را تعطیل نمی کند'

علیرضا مصداقی نیا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: "هرگز به خاطر مشکلات مالی طرح پزشک خانواده را تعطیل نمی کنیم."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصداقی نیا با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها اثر مستقیمی روی طرح پزشک خانواده نداشته، گفت: "مباحث مالی مربوط به اجرای این طرح طبق قانون تامین خواهد شد."

به گفته آقای مصداقی نیا، "طرح پزشک خانواده مصوبه قانونی کشور بوده و اراده مسئولان بلندپایه کشور برای اجرای آن وجود دارد و وزارت بهداشت نیز هرگز به خاطر مشکلات و کمبودهای مالی از اجرای این طرح چشم پوشی نخواهد کرد."

بنا به گزارشها وزارت بهداشت ایران میلیاردها تومان کسری بودجه دارد و هنوز راه حلی برای تامین آن به دست نیامده است.