احتمال استفاده از محلول رنگی برای آبیاری هندوانه در ایران

محسن فرهادی، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت ایران از احتمال استفاده از محلول رنگی در آبیاری هندوانه در کشور خبر داده است.

آقای فرهادی به خبرگزاری ایرنا گفت هنوز شکایت و گزارشی در این باره به وزارت بهداشت نرسیده اما احتمال چنین اقدامی وجود دارد.

او گفته است "چون هندوانه مقدار زیادی آب به خود جذب می کند، ممکن است برخی سودجویان، به آب، محلول رنگی اضافه کنند اما باید در این زمینه بررسی های بیشتری صورت گیرد."