مجازات سفر ایرانیان به اسرائیل تشدید شد

مجلس ایران طرح "تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی" را تصویب کرده که براساس آن، قانون گذرنامه تغییر یافته و از جمله مجازات ایرانیانی که به کشورهایی سفر کنند که دولت ایران، سفر به آنها را ممنوع اعلام کرده است، تشدید شده است.

در ماده 24 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 آمده بود که گذرنامه ایرانی برای سفر به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر کشورهایی که "دولت در موارد مقتضی" سفر ایرانیان را به آن کشورها ممنوع کرده باشد و در ماده 36 همین قانون، مجازات متخلفین از این ماده یک تا دو ماه حبس و یکهزار تا ده هزار جریمه نقدی و یا هر دو مجازات با هم تعیین شده بود.

با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در این قانون داده، سفر به اسرائیل، تحت عنوان "فلسطین اشغالی" مشخصا ذکر شده و مجازات کسانی که به کشورهای ممنوعه سفر کنند به دو تا پنج سال حبس و محرومیت از گذرنامه به مدت 3 تا 5 سال افزایش یافته است.