مجلس به حقوق مادام العمر برای 'مسئولان سیاسی' رای داد

نمایندگان مجلس ایران رای داده اند که "مسئولان سیاسی" دولتی که دست کم دو سال در چنین سمت هایی کار کرده و سپس به سمت پائین تری منصوب شده باشند به طور مادام العمر از مابه التفاوت حقوق برخوردار شوند.

براساس مصوبه مجلس، که در پاسخ به استفساریه ای صورت گرفت، این گروه از افراد در هر سمت دولتی که باشند، باید حقوقی دریافت کنند که از ۸۰ درصد حقوق آنان در سمت سیاسی آنان کمتر نباشد.

به گفته نماینده دولت، مصوبه جدید شامل نمایندگان مجلس و کارکنان نهادهای زیر نظر رهبری و وزارت اطلاعات نمی شود زیرا این افراد از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی هستند