بازداشت چهار مظنون به ارتباط با تروریسم در بریتانیا

پلیس شهر بیرمنگام در بریتانیا اعلام کرده است که چهار نفر را به ظن ارتباط با برنامه ریزی تروریستی بازداشت کرده است.

این چهار مرد، که سن آنان بین نوزده تا بیست و چهار سال گزارش شده، به سفر به پاکستان برای آموزش های تروریستی و جمع آوری منابع مالی برای خرابکاری مظنون هستند و بازداشت آنان با استناد به قانون مقابله با عملیات تروریستی صورت گرفته است.

پلیس بیرمنگام گفته است که این افراد در ادامه تحقیقاتی گسترده بازداشت شده اند که تا کنون بازداشت هشت نفر دیگر را به همراه داشته است.