انتقاد عفو بین الملل از وضع حقوق بشر در جمهوری آذربایجان

عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است نسبت به ادامه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان اقدام کند.

بر اساس گزارش تازه این سازمان، در پی بروز اعتراض های الهام گرفته از بهار عربی در جمهوری آذربایجان، حکومت این کشور از ماه مارس به سرکوب مخالفان پرداخته است.

بر این اساس، حکومت الهام علی اف به سرکوب رسانه ها و زندانی کردن مخالفان متهم شده است.

جمهوری آذربایجان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.