لیبی از نیجر خواست به پسر قذافی پناهندگی ندهد

یک سخنگوی حکومت جدید لیبی از نیجر خواسته است در اعطای پناهندگی به ساعدی قذافی، پسر رهبر برکنار شده این کشور تجدید نظر کند.

حکومت جدید لیبی اعطای پناهندگی از سوی نیجر به فرزند معمر قذافی را رفتار خصمانه و غیر قابل توجیه خوانده است.

نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که اعطای پناهندگی به یک "جنایتکار" پذیرفتنی نیست و این موضوع بر روابط نیجر و لیبی تاثیر خواهد گذاشت.

ساعدی قذافی در لیبی به اتهامی که به دوره ریاست او بر فدراسیون فوتبال این کشور باز می گردد، تحت تعقیب است.