مدارس دخترانه ایران 'محرم سازی' می شود

مرتضی رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران گفت: "مدارس دخترانه به شیوه معماری اسلامی ایرانی، محرم سازی می شود تا دانش آموزان دختر به راحتی از حیاط مدرسه استفاده کنند."

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رئیسی گفت: "آموزش و پرورش معتقد است که هر اقدامی در ارتباط با محرم سازی مدارس باید در دل معماری مدرسه صورت پذیرد."

به گفته مرتضی رئیسی باید از علم معماری استفاده کرد و حیاط مدرسه را به مرکز ساختمان انتقال داد تا نیازهای فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی دانش آموزان دختر تامین شود.

این طرح با هدف استتار مدارس دخترانه در تمام دوره های تحصیلی اجرا می شود که به اندرونی و بیرونی خانه های قدیمی شباهت دارد و قرار است به رفاه بیشتر دختران دانش آموز در ورزش و جست و خیز بدون مانتو و مقنعه منجر شود.