لویه جرگه از بستن پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت کرد

لویه جرگه سنتی افغانستان با صدور "مشورت نامه ای" بستن پیمان استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان را مورد تایید قرار داده است.

در بخشی از این مشورت نامه آمده است که محلهایی برای ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در افغانستان تعیین شود و این تاسیسات باید در نزدیک مرزهای این کشور و مناطقی که تهدیدهایی علیه افغانستان وجود دارد، ایجاد شود.

اعضای لویه جرگه تاکید کرده اند که سند روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا باید در حد یک پیمان یا موافقتنامه باشد و نه کمتر از آن.

آنها همچنین در پیشنهادهای خود گفته اند که این پیمان باید ضمانتهای اجرایی داشته باشد و هر دو کشور صلاحیت مساویانه فسخ آن را هم داشته باشند.

اعضای لویه جرگه تاکید ویژه ای بر این امر کرده اند بستن چنین پیمانی نباید حاکمیت ملی و تمامیت ارزضی افغانستان را نقض نکند و از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر هم استفاده نشود.

اعضای لویه جرگه سنتی همچنین گفته اند که آمریکا باید تضمین کند که افغانستان در پی امضای این پیمان به میدان رقابت های منطقه ای تبدیل شود.