وزیر بهداشت ایران: با مصوبه جدید قلیان‌ها مخالفیم

مرضیه وحید دستجردی، وزیر درمان، و آموزش پزشکی ایران در واکنش به آزاد شدن مواد دخانی در قهوه خانه ها گفته است که مصوبه خروج قهوه خانه ها از آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی ایران، آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را اصلاح و قهوه خانه ها را از شمول آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج کردند.