برزیل در زمینه نقض حقوق بشر تحقیق می کند

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل ، قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن، کمیته ای حقیقت یاب برای تحقیق در باره نقض حقوق بشر در گذشته در برزیل تشکیل می شود.

این کمیته در باره مواردی که در جریان حکومت نظامیان در فاصله سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ رخ داده است هم تحقیق خواهد کرد.

این اختیار به این کمیته داده خواهد شد تا افراد را برای شهادت احضار کند و به تمام مدارک دولتی دسترسی داشته باشد.

با این حال، تحت قانون عفو عمومی ، یافته های این کمیته منجر به تعقیب قضایی افراد نمی شود.

در طول دوره حکومت نظامیان در برزیل بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند و خود خانم روسف، رئیس جمهور کنونی برزیل در آن زمان به عنوان یکی از شورشیان مخالف، تحت شکنجه قرار گرفته است.