برگزاری انتخابات عمومی در اسپانیا

قرار است امروز مردم اسپانیا در انتخاباتی که انتظار می رود به سقوط حزب حاکم سوسیالیست منجر شود، شرکت کنند.

گفته می شود عملکرد حزب حاکم در برخورد با بحران اقتصادی نقش تعیین کننده ای در انتخابات داشته باشد.

نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی حزب مردم، از احزاب راست میانه در این انتخابات است.

بسیاری از رای دهندگان دولت لوئیس رودریگرز زاپاته رو را متهم می کنند که درمقابله با بحران بدهی ها عملکرد درستی نداشته است.

گزارش ها حاکی از آن است که دست کم پنج میلیون نفر دراین کشور بیکارند .

گفته می شود نشانه هایی از رکود اقتصادی در این کشور دیده می شود.