افزایش بی سابقه گازهای گلخانه‌ای

سازمان جهانی هواشناسی، وابسته به سازمان ملل متحد گفته است میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین به حد بی سابقه ای رسیده است.

این سازمان در تازه ترین گزارش خود، گفته است تجمع گاز دی اکسید کربن، که یکی از مهم ترین گازها در ایجاد پدیده گرمایش زمین است به میزان سی درصد افزایش یافته است.

این نهاد بین المللی به سوخت های فسیلی، فقدان جنگل ها که می تواند در جذب دی اکسید کربن نقش مهمی داشته باشد و استفاده از کودها شیمیایی را مهم ترین عامل در افزایش میزان گازهای گلخانه ای عنوان کرده است.