رهبران خمرهای سرخ صلاحیت دادگاه محاکمه آنها را رد کردند

دو تن از رهبران خمرهای سرخ کامبوج که به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحت محاکمه هستند، به دادگاه گفته اند که صلاحیت رسیدگی به پرونده آنها را ندارد.

این دادگاه تحت حمایت سازمان ملل متحد است.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ که خمرهای سرخ می خواستند یک حکومت مائوئیستی در کامبوج برقرار کنند، حدود دو میلیون کامبوجی در اثر قحطی و شکنجه جان خود را از دست دادند.

اما خیو سامفان، رییس سابق حکومت کامبوج گفته است از بیرحمی هایی که در این کشور جریان داشته، بی خبر بوده است.

وی گفت دادستانان دادگاه، داستان سرایی می کنند.

اینگ ساری، وزیر خارجه سابق کامبوج نیز گفت مشمول عفو سلطنتی قرار گرفته بوده و اکنون نباید محاکمه شود.