دستگیری مظنونان حمله به آمیش ها در آمریکا

پلیس ایالت اوهایو هفت نفر را به اتهام حمله به شماری از پیروان آئین آمیش دستگیر کرده است.

در این حملات، مهاجمان اقدام به بریدن ریش مردان و موهای زنان می کردند.

هدف قرار دادن عمدی و حساب شده یک گروه مذهبی، قومی یا نژادی در آمریکا یک جرم فدرال است و مجازات سنگینی در پی دارد.

متهمان این پرونده از اعضای یک گروه منشعب شده از جامعه آمیش هاست.

بیشتر آمیش ها درآمریکا و کانادا زندگی می‌کنند.

آنها بر اساس روش‌های قدیمی نیاکان‌ خود زندگی می کنند و همچنان از اسب برای کشاورزی و حمل و نقل استفاده می کنند و از برق و تلفن در خانه بهره نمی برند.

آمیش‌ها به ارتش نمی‌پیوندند، از مزایای تامین اجتماعی بهره نمی‌گیرند، بیمه نمی‌شوند و هیچگونه کمک مالی از دولت دریافت نمی کنند.