دو نفر در ناآرامی های تازه عربستان کشته شدند

مقام های عربستان سعودی می گویند در جریان تازه ترین ناآرامی ها در شرق این کشور دو نفر در اثر اصابت گلوله کشته شده اند.

وزارت کشور عربستان گفت نیروهای امنیتی در مراسم تدفین دو نفر که آغاز هفته کشته شدند، با مردان مسلح به تبادل آتش پرداختند.

بنابر گزارش ها، ماه گذشته چهارده نفر در جریان اعتراضاتی در همین منطقه مجروح شدند. بخش اعظم اقلیت شیعه عربستان سعودی در شرق این کشور زندگی می کنند.

مقام های عربستان خشونت های تازه را به مردان مسلحی که در خدمت یک قدرت خارجی هستند، نسبت می دهند و در این مورد ظاهرا به ایران اشاره دارند.