دولت انتقالی جدید لیبی سوگند یاد کرد

دولت جدید لیبی که با ریاست عبد الرحیم خالد عبد الحفیظ کیب تشکیل شده است، روز پنجشنبه (۲۴ نوامبر) سوگند یاد کرد تا رسما کار خود را آغاز کند.

دولت موقت لیبی قرار است که تا هنگام برگزاری انتخابات در این کشور، اداره امور را بر عهده گیرد.

با سرنگون شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، مردم این کشور پس از چند دهه با حضور در انتخاباتی که قرار است ظرف چند ماه آینده برگزار شود، فرصت خواهند یافت تا در فرآیند انتخاب دولت بعدی خود مشارکت کنند.