پرتغال در آستانه اعتصاب سراسری

در آستانه آغاز اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در پرتغال، پروازها بین المللی به این کشور مختل شده است.

کارکنان برج کنترل ترافیک هوایی، بخش حمل و نقل، آموزگاران و کارکنان بیمارستان ها از جمله صدها هزار نفری هستند که در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.

اعتصاب عمومی در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی دولت پرتغال برگزار می شود.

پرتغال برای دریافت کمک های بین المللی برای پرداخت بدی های خود باید کسری بودجه خود را شدیدا کاهش دهد.