علی عبدالله صالح از عفو عمومی مخالفان خبر داد

یک روز پس از آنکه تاریخ برگزاری انتخابات برای جایگزینی علی عبدالله صالح، رییس جمهوری یمن اعلام شده است، او از عفو عمومی "خاطیان" خبر داده است.

رسانه های دولتی یمن به نقل از آقای صالح گفته اند که این عفو عمومی شامل حال تمام کسانی می شود که در جریان اعتراضات اخیر در یمن، دچار خطاهایی شده اند. اما ریس جمهوری یمن کسانی را که قصد کشتن او را داشته اند مورد عفو قرار نداده است.

یکی از سخنگویان مخالفان علی عبدالله صالح ضمن رد اظهارات او گفت که چون بر اساس توافق انتقال قدرت که آقای صالح آن را امضا کرده، قدرت اکنون به نخست وزیر منتقل شده است، آقای صالح دیگر حق اتخاذ چنین تصمیم هایی را ندارد.