انتخابات کنگو علیرغم خشونت ها 'به موقع برگزار می شود'

مقام های انتخاباتی در جمهوری دموکراتیک خلق کنگو گفته اند که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روز دوشنبه طبق برنامه انجام خواهد شد.

این نگرانی بود که رای گیری به دلیل خشونت میان هواداران نامزدهای رقیب و مشکلات لژستیکی عقب بیافتد.

حداقل سه نفر در روز شنبه در این کشور کشته شدند، که باعث شد پلیس آخرین مبارزات انتخاباتی را ممنوع کند.

سازمان های بین المللی خواستار آرامش پیش از رای گیری شده اند.