وزیر ارشاد جای مشایی در کمیسیون فرهنگی دولت را گرفت

وزیر ارشاد جای مشایی در کمیسیون فرهنگی دولت را گرفت.

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس محمد حسینی وزیر ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست کمیسیون فرهنگی دولت منصوب شد.

آقای احمدی نژاد طی حکمی این جابجایی را صورت داد.

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد، چهره ای جنجالی در نزد محافظه کاران همسو با آیت الله خامنه ای محسوب می شود و مدت قابل توجهی است که بخاطر فشارهای وارده به دولت، از اظهار نظر و سخنرانی عمومی خودداری می کند.