رئیس جمهور سابق ساحل‌عاج به دادگاه لاهه داده می‌شود

هواپیمایی که گفته می‌شود حامل لوران گباگبو، رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج است در هلند فرود آمده است.

گزارش شده است که آقای گباگبو تحویل مقامات دادگاه بین المللی کیفری در لاهه داده می‌شود.

بعد از انتخابات بحث انگیز سال گذشته لوئی مورنو اکامپو قاضی ارشد دادگاه بین المللی کیفری، تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به کشتار جمعی و تجاوز توسط هواداران لوران گباگبو را آغاز کرد.

بعد از آن که آقای گباگبو حاضر به قبول شکست خود در انتخابات نشد بیش از سه هزار تن در درگیری‌های ساحل عاج کشته شدند.