صدها معترض در سوریه از زندان آزاد شدند

مقامات دولت سوریه می گویند بیش از ۹۰۰ نفر را که به علت شرکت در تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.

دولت سوریه ماه پیش نیز ۱۵۰۰ نفر از معترضان را آزاد کرد.

فشارها بر دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوب خشن معترضان افزایش یافته است.

ترکیه، بزرگ ترین شریک تجاری سوریه، امروز تحریم های اقتصادی علیه این کشور وضع کرد.