استراوس کان می گوید آمیزش با کارمند هتل 'احمقانه' بود

براساس کتابی که تازه منتشر شده دومینیک استراوس کان معتقد است که آمیزش جنسی اش با یک کارمند هتل در نیویورک با تمایل "دو طرف اما احمقانه" بود.

در این کتاب که توسط شرح حال نویس آقای استراوس کان نگاشته شده جزئیات آن حادثه به اتهامات کارمند هتل علیه آقای کان منجر شد تشریح شده است.

آقای استراوس کان مدیر سابق صندوق بین المللی پول پس از آنکه کارمند هتل مدعی تعرض جنسی شد دستگیر شد اما پس بدون آنکه محاکمه شود آزاد شد.

براساس کتاب تازه، خانم نافیساتو دیالو "نگاهی معنی دار" به آقای استراوس کان که برهنه از زیر دوش بیرون آمده بود انداخت که او آن را "دعوتی" به آمیزش محسوب کرد.

وکلای خانم دیالو این ادعا را رد می کنند.